Table ttk.public.tutkintotoimikunta Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
tkunta varchar 9  √  (nextval('tkunta_seq'::regclass))::character varying
jarjestamissopimus.sopijatoimikunta jarjestamissopimus_sopijatoimikunta_fkey R
jarjestamissopimus.toimikunta jarjestamissopimus_toimikunta_fkey R
jasenyys.toimikunta jasenyys_toimikunta_fkey R
suorituskerta.toimikunta suorituskerta_toimikunta_fkey R
toimikunta_ja_tutkinto.toimikunta toimikunta_ja_tutkinto_toimikunta_fkey R
Toimikunnan yksilöivä surrogaattiavain. Perua AMTU-järjestelmästä, jossa osa luonnollisista avaimista puuttui.
diaarinumero varchar 20  √  null
peruste.diaarinumero Implied Constraint R
Asettamispäätöksen virallinen diaarinumero.
nimi_fi text 2147483647
nimi_sv text 2147483647
tilikoodi varchar 4  √  null Toimikunnan yksilöivä koodi, joka liittyy hallintoon ja kirjanpitoon.
toimiala text 2147483647  √  null
sahkoposti varchar 100  √  null
kielisyys varchar 2
kieli.nimi tutkintotoimikunta_kielisyys_fkey R
Mitä eri kieliä toimikunta käsittelee tutkintojensa osalta
toimikausi_id int4 10
toimikausi.toimikausi_id tutkintotoimikunta_toimikausi_id_fkey R
Virallisen kolmivuotiskauden viiteavain.
toimikausi_alku date 13 Poikkeustapauksissa voi olla eri päivämäärä kuin kolmivuotiskauden alkupäivä. Virallinen voimaantulopäivä, jolloin toimikunta on toimivaltainen.
toimikausi_loppu date 13 Poikkeustapauksissa voi olla eri päivämäärä kuin kolmivuotiskauden loppupäivä. Virallinen loppupäivä, jolloin toimikunta on toimivaltainen.
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid tutkintotoimikunta_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid tutkintotoimikunta_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6

Table contained 2 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name Anomalies
tkunta Primary key Asc tutkintotoimikunta_pkey  
diaarinumero Must be unique Asc toimikunta_diaarinumero This unique column is also nullable
tilikoodi Must be unique Asc toimikunta_tilikoodi This unique column is also nullable

Close relationships  within of separation: