Table ttk.public.jasenyys
Henkilön jäsenyydet eri toimikunnissa.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
jasenyys_id serial 10  √  nextval('jasenyys_id_seq'::regclass)
henkiloid int4 10
henkilo.henkiloid jasenyys_henkiloid_fkey R
toimikunta varchar 9
tutkintotoimikunta.tkunta jasenyys_toimikunta_fkey R
alkupvm date 13 Ensimmäinen päivä jolloin henkilö on tullut toimikunnan jäseneksi.
loppupvm date 13 Viimeinen päivä jolloin henkilö on ollut toimikunnan jäsen.
rooli varchar 20
rooli.nimi jasenyys_rooli_fkey R
edustus varchar 20
edustus.nimi jasenyys_edustus_fkey R
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jasenyys_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jasenyys_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
status varchar 16 'nimitetty'::character varying
jasenyyden_status.nimi jasenyys_status_fkey R
asiantuntijaksi bool 1 false
esittaja int4 10  √  null
jarjesto.jarjestoid jasenyys_esittaja_fkey R
vapaateksti_kokemus text 2147483647  √  null
nimityspaiva date 13  √  null

Table contained 0 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
jasenyys_id Primary key Asc jasenyys_pkey
henkiloid + toimikunta + alkupvm + esittaja Must be unique Asc/Asc/Asc/Asc ei_paallekkaisia_alkupvm
henkiloid + toimikunta + loppupvm + esittaja Must be unique Asc/Asc/Asc/Asc ei_paallekkaisia_loppupvm
henkiloid + toimikunta + alkupvm Must be unique Asc/Asc/Asc ei_paallekkaisia_nimitysalkupvm

Close relationships  within of separation: