Table ttk.public.toimikausi
Toimikunnan toimikausi. Normaalisti toimikausi vaihtuu samalla kaikille toimikunnille.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
toimikausi_id serial 10  √  nextval('toimikausi_id_seq'::regclass)
tutkintotoimikunta.toimikausi_id tutkintotoimikunta_toimikausi_id_fkey R
alkupvm date 13
loppupvm date 13
voimassa bool 1
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid toimikausi_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid toimikausi_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6

Table contained 3 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
toimikausi_id Primary key Asc toimikausi_pkey
alkupvm Must be unique Asc ei_paallekkaisia

Close relationships  within of separation: