Table ttk.public.jarjestamissopimus
Sopimus tutkinnon järjestämisestä toimikunnan ja oppilaitoksen välillä.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
jarjestamissopimusid serial 10  √  nextval('jarjestamissopimus_id_seq'::regclass)
sopimus_ja_tutkinto.jarjestamissopimusid sopimus_ja_tutkinto_jarjestamissopimusid_fkey R
sopimusnumero varchar 25 Sopimuksen virallinen diaarinumero.
oppilaitos varchar 5  √  null
oppilaitos.oppilaitoskoodi jarjestamissopimus_oppilaitos_fkey R
toimikunta varchar 9
tutkintotoimikunta.tkunta jarjestamissopimus_toimikunta_fkey R
Toimikunta joka vastaa sopimuksesta. Voi olla eri toimikunta kuin sopijatoimikunta.
sopijatoimikunta varchar 9
tutkintotoimikunta.tkunta jarjestamissopimus_sopijatoimikunta_fkey R
Toimikunta jonka kanssa sopimus on alun perin tehty.
tutkintotilaisuuksista_vastaava_oppilaitos varchar 5  √  null
oppilaitos.oppilaitoskoodi jarjestamissopimus_tutkintotilaisuuksista_vastaava_oppilai_fkey R
Sopimuksen allekirjoittaja ja vastuuosapuoli ei ole välttämättä tutkintotilaisuuksia järjestävä taho.
vastuuhenkilo varchar 100  √  null
puhelin varchar 100  √  null
sahkoposti varchar 100  √  null
alkupvm date 13  √  null Sopimuksen voimaantuloaika. Voimassa alkaen tästä päivästä.
loppupvm date 13  √  null Sopimuksen viimeinen voiamssaolopäivä.
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jarjestamissopimus_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jarjestamissopimus_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
poistettu bool 1 false Jos sopimus on poistettu, se on edelleen tietokannassa, mutta sitä ei enää näytetä käyttöliittymässä ja rajapinnoissa.
koulutustoimija varchar 10  √  null
koulutustoimija.ytunnus jarjestamissopimus_koulutustoimija_fkey R
voimassa bool 1  √  null

Table contained 1 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
jarjestamissopimusid Primary key Asc jarjestamissopimus_pkey
sopimusnumero Must be unique Asc jarjestamissopimus_sopimusnumero

Close relationships  within of separation: