Table ttk.public.ohje
Käyttöohjeet, jotka näkyvät käyttöliittymässä

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
ohjetunniste varchar 80 Sitoo ohjetekstin käyttöliittymässä tiettyyn kohtaan, jossa se näytetään.
teksti_fi text 2147483647  √  null
teksti_sv text 2147483647  √  null
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid ohje_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid ohje_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6

Table contained 0 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
ohjetunniste Primary key Asc ohje_pkey

Close relationships  within of separation: