Table ttk.public.jarjestamissuunnitelma
Sopimuksen ja hakemuksen liite, jossa kuvataan miten toiminta järjestetään.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
jarjestamissuunnitelma_id serial 10  √  nextval('jarjestamissuunnitelma_id_seq'::regclass)
sopimus_ja_tutkinto int4 10
sopimus_ja_tutkinto.sopimus_ja_tutkinto_id jarjestamissuunnitelma_sopimus_ja_tutkinto_fkey R
jarjestamissuunnitelma_filename varchar 200
jarjestamissuunnitelma_content_type varchar 100
poistettu bool 1 false
jarjestamissuunnitelma bytea 2147483647  √  null
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jarjestamissuunnitelma_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid jarjestamissuunnitelma_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6

Table contained 0 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
jarjestamissuunnitelma_id Primary key Asc jarjestamissuunnitelma_pkey

Close relationships  within of separation: