Table ttk.public.arvioija
Sisältää listan arvioijista. Vain nimilista, ei tarvetta yksilöidä henkilöitä.

Generated by
SchemaSpy
Legend: SourceForge.net
Primary key columns
Columns with indexes
Implied relationships
Excluded column relationships
< n > number of related tables
 
Column Type Size Nulls Auto Default Children Parents Comments
rooli varchar 20  √  null
edustus.nimi arvioija_rooli_fkey R
nayttotutkintomestari bool 1 false
muutettu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid arvioija_muutettu_kayttaja_fkey R
luotu_kayttaja varchar 80
kayttaja.oid arvioija_luotu_kayttaja_fkey R
muutettuaika timestamptz 35,6
luotuaika timestamptz 35,6
arvioija_id serial 10  √  nextval('arvioija_arvioija_id_seq'::regclass)
suorituskerta_arvioija.arvioija_id suorituskerta_arvioija_arvioija_id_fkey R
etunimi varchar 40
sukunimi varchar 40

Table contained 2 rows at Tue Feb 20 12:38 UTC 2018

Indexes:
Column(s) Type Sort Constraint Name
arvioija_id Primary key Asc arvioija_pkey

Close relationships  within of separation: